สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

ว 210 (ป) การมอบหมายการบริหารงบประมาณกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรณีทดแทน สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 210 (ป) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

image เอกสารแนบ