สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

ว 211 (ป) การมอบอำนาจการบริหารงบประมาณกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน สำหรับศาลสูง ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

image เอกสารแนบ