สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

Budget Talk เรื่อง การของบประมาณ กิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด