สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ให้บริการตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ให้บริการในการดำเนินการตามมาตรา 32 มาตรา 57 มาตรา 174 และมาตรา 175 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2564