สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

การมอบอำนาจในการจัดซื้อครุภัณฑ์
image