Accessibility Tools

สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

เลื่อนเวลาการอภิปราย เรื่องการบริหารงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรมทำอย่างไรให้ถูกต้อง ในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรมimage
image