สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

รายงานผลสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจเพื่อตอบตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

image เอกสารแนบ