สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

ท่านจะควบคุมความเสี่ยงข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างไร?
image