สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

การเร่งรัดการดำเนินงานตามแผงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

image เอกสารแนบ