สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

สำนักแผนงานและงบประมาณ เสนอ VDO งบประมาณน่ารู้ ตอน ครุภัณฑ์ กรณีฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน และแนวทางการบริหารงบประมาณ กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์