สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

งบประมาณน่ารู้ ตอน ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณ