สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

งบประมาณน่ารู้ ตอนกระบวนการงบประมาณ
 
กระบวนการงบประมาณตอนที่ 1
 
กระบวนการงบประมาณตอนที่ 2