สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

การสัมมนาเผยแพร่ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ "การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร"
image

image รูปภาพ
image