สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

การสัมมนาเผยแพร่ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

image เอกสารแนบ