สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

ว 787 การก่อหนี้ผูกพันกิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 536 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 แจ้งวงเงินงบประมาณกิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด และเกณฑ์คำนวณงบประมาณรักษาความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้น บัดนี้ สำนักงบประมาณได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณแล้ว ดังนั้น สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอให้หน่วยงานดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) และรายงานผลตามแบบรายการก่อหนี้กิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานการก่อหนี้ได้ทาง Website ของสำนักแผนงานและงบประมาณ http://www.oppblcoj.go.th และให้ส่งรายงานผลการก่อหนี้พร้อมทั้งสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และสำนักงานศาลยุติธรรมจะโอนงบประมาณไปตั้งเบิกตามวงเงิน
ที่หน่วยงานจัดจ้างได้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 787
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562


image เอกสารแนบ