สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

ว 223(ป) หลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเบี้นประชุมและค่าตอบแทนในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

image เอกสารแนบ