สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

การจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 - 2564 หัวข้อ แผนยุทธศาสตร์ เส้นทางสู่ความสำเร็จขององค์กร
image

image รูปภาพ
image