สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

ว 18 (ป) หลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี)

image เอกสารแนบ