สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

แจ้งรายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับระยะเวลา 6 เดือนหลัง

แจ้งรายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำหรับระยะเวลา 6 เดือนหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) โดยจัดส่งรายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายฯ ให้กับหน่วยงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของแต่ละหน่วยงาน        

*หากมีข้อขัดข้องประการใดขอให้ประสานมายังส่วนแผนงานและวิเคราะห์งบประมาณ คุณลลิสา    โทร 02- 541-2302 ต่อ 102*


image เอกสารแนบ