สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

แบบรายงานการจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายการค่าวัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยต่อชุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท สำหรับการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๕/ว ๖๗ (ป) ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

image เอกสารแนบ