สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานศาลยุติธรรม (streaming)

ลิงค์สำหรับเข้าชม Streaming การสัมมนา
 http://live.coj.intra/ShwLive.php?vids=7


 
ทั้งนี้ ขอเลื่อนการสัมมนาฯ หัวข้อ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จขององค์กร

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 นาฬิกา ออกไปก่อน