สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

การบริการ
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

แบบฟอร์มการขอข้อมูลรายงานสถิติคดีของศาลยุติธรรม

ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการขอข้อมูลผ่านทาง
แบบฟอร์ม online  บน  google form  คลิกที่   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVahNkJl1EOTtu8G-X4qYm-l2d7BWXMbammh3RGKzYs0FlFg/viewform?usp=sf_link
หมายเหตุ  1. เมื่อส่งแบบฟอร์มขอข้อมูลแล้ว รบกวนแจ้ง ส่วนระบบข้อมูลและสถิติ สำนักแผนงานและงบประมาณ  โทร. 02-541-2302 ต่อ 401 - 409 

                    2. ตัวอย่างข้อมูลที่ส่วนระบบข้อมูลและสถิติ สำนักแผนงานและงบประมาณ ดำเนินการเก็บรวบรวมในปัจจุบัน  คลิกที่ https://oppb.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/67

                    หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว รบกวนท่านทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสถิติคดี  โดยคลิกที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBLxQ3SXOuMHHssSjD_h1Io3zxWiHRoTIIy8ZX_8T8X9X8-A/viewform


image รูปภาพ
image