สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

คลิปการรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3