สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3