สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

การประเมินตนเอง (Self Assessment) เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานศาลยุติธรรม
image

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ