สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

VDO ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ตอน : กฎหมาย และประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง