Accessibility Tools

สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
News
สถิติคดีประจำเดือน เมษายน 2567 รวมคำถาม คำตอบ “ชี้เทคนิคเบิกจ่าย การจัดงานวันศาลฯ” EP. 7 ในการจัดงานวันศาลฯ และวันรพี สามารถจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้ไหม? รวมคำถาม คำตอบ “ชี้เทคนิคเบิกจ่าย การจัดงานวันศาลฯ” EP. 6 จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนได้ไหม? ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานศาลยุติธรรม ครั้งที่ 2/2567 หลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกียวกับสิทธิสมัครรับเลือก การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือก และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
image
image
image