สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

สำนักแผนงานและงบประมาณ
สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2563
รายการบทความ