สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
News
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงคู่มือการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับปรับปรุง ไตรมาส 2 ท่านจะควบคุมความเสี่ยงในการให้บริการคัดถ่ายเอกสารให้แก่คู่ความล่าช้าได้อย่างไร ? ท่านจะควบคุมความเสี่ยงจากการมีคู่ความค้างอยู่ในระบบ CIOS ของหน่วยงานเป็นจำนวนมากได้อย่างไร? (EP5) ว 201 สำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ เพื่อตอบตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอความร่วมมือศาลยุติธรรมทั่วประเทศจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจเพื่อตอบตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
image
image
image
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป