สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
News
ว 792 แจ้งรายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ว 212 (ป) การมอบอำนาจการบริหารงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติงาน กรณีทดแทน สำหรับศาลสูง ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ว 211 (ป) การมอบอำนาจการบริหารงบประมาณกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน สำหรับศาลสูง ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ว 210 (ป) การมอบหมายการบริหารงบประมาณกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรณีทดแทน สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 210 (ป) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ว 787 การก่อหนี้ผูกพันกิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม