สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

สำนักแผนงานและงบประมาณ
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

แบบรายงานสถิติคดีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539

รายงานสถิติคดีที่เกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
ทุก 6 เดือน โดยส่งภายในวันที่ 20 ของเดือน มกราคมและเดือนกรกฎาคม ของทุกปี
โดยใช้แบบฟอร์มรายงานสถิติคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ตามเอกสารแนบ


image เอกสารแนบ