สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

สำนักแผนงานและงบประมาณ
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

VDO Clip การบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียนรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านวีดีโอคลิป ได้ IDP 1 ชั่วโมง

https://oppb.coj.go.th/th/content/page/index/id/205106

ตอนที่ 1   รู้จักความเสี่ยง

https://oppb.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/21/iid/170859

ตอนที่ 2   ปัญหากับความเสี่ยง

https://oppb.coj.go.th/th/content/page/index/id/175036

ตอนที่ 3   การระบุปัจจัยเสี่ยง

https://oppb.coj.go.th/th/content/page/index/id/185643

ตอนที่ 4   ประเภทของความเสี่ยง

https://oppb.coj.go.th/th/content/page/index/id/192080

ตอนที่ 5   ประเมินความเสี่ยง

https://oppb.coj.go.th/th/content/page/index/id/194938

ตอนที่ 6   วิธีการจัดการความเสี่ยง

https://oppb.coj.go.th/th/content/page/index/id/197395

ตอนที่ 7   การรายงานและติดตามผล การประเมินผล  และการทบทวนการบริหารความเสี่ยง

https://oppb.coj.go.th/th/content/page/index/id/200829

ตอนที่ 8   ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
https://oppb.coj.go.th/th/content/page/index/id/202890

แบบทดสอบ (ตอบถูก 12 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ สามารถนำไปจัดทำ IDP (S) จำนวน 1 ชั่วโมง พร้อมจัดทำ IDP 3)
https://qrgo.page.link/FXNcL