Accessibility Tools

สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด้านการจัดหาคอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้าง และการวิจัยimage

image เอกสารแนบ