สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

ซักซ้อมการดำเนินงานในการจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เบิกจ่ายจากงบประมาณ งานอำนวยการ กิจกรรมสนับสนุนฯ ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ
image