Accessibility Tools

สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

รวมคำถาม คำตอบ “ชี้เทคนิคเบิกจ่าย การจัดงานวันศาลฯ” EP. 9 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ แบบกระดาษ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ เพื่อใช้เผยแพร่ในการจัดงานวันสถาปนาศาลยุติธรรมและวันรพีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทำได้ไหม?image
image

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง คลิก https://shorturl.at/beARX