สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงานตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2544
image

image รูปภาพ
image