สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

ว 792 แจ้งรายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 792 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 
แจ้งรายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) โดยจัดส่งให้กับหน่วยงาน
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของแต่ละหน่วยงาน ขณะนี้ สำนักแผนงานและงบประมาณ
ได้จัดส่งสำเนารายละเอียดประกอบแผนฯ ดังกล่าวทาง E-mail ของแต่ละหน่วยงาน ครบถ้วนทุกหน่วยงานแล้ว ขอให้หน่วยงานตรวจสอบ หากมีข้อขัดข้องประการใดขอให้ประสานไปยัง คุณลลิสา โทร 02- 541-2302 ต่อ 102 ทั้งนี้ สำนักการคลังได้โอนเงินไตรมาสที่ 1 ไปตั้งจ่ายให้แก่หน่วยงานแล้วบางส่วน สำหรับส่วนที่เหลือจะโอนภายหลังจากที่สำนักงบประมาณแจ้งอนุมัติเงินจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่สำนักงานศาลยุติธรรมแล้ว


image เอกสารแนบ